Skip to main content

Table 1 Materials with different resistance levels to FCR (only representative materials are shown)

From: Investigation and genome-wide association study for Fusarium crown rot resistance in Chinese common wheat

Disease index Cultivars
≤ 30 Xunmai 118, Kaimai 26, Yanke 316, Xuke 732, Zhonglemai 9, Jinmai 1, Shenzhou 209, Fannong 1, Jiyanmai 7
30.01–40 Xianmai 522, Fumai 188, L 668, Xinyanmai 98, Zhonglemai 9, Xuke 732, Jiangmai 816, Zhoukang 918, Ximai 505, Yufeng 1, Gengmai 237, Zimai 627, Xinzhi 519, Fengmai 52, Jinmai 108, Xinmai 37, Zhengxin 758, Xuke 877, Huimai 216, Fengdecunmai 19, Chuangxin 10
40.01–60 Defeng 108, Fannong 3, Pumai 27, Zhumai 706, Nongda 399, Yunong 99, Xuyou 46, Neimai 6, Hengmai 18, Zhengke 6, Wanmai 99, Zhengmai 516, Xuyan 2, Bainong 1309, Luomai 166, Zhouyumai 36, Jiamai 6, Yufeng 2, Zhengda 101, Keyu 368, Jinfeng 205, Wanmai 99, Aomai 18, Bainong 1309, Yunong 169, Luomai 32, Shunmai 8, Xianhong 169, Yanmai 9719, Xuke 158, Lunxuan 163, Bainong 219, Shunmai 8
60.01–70 Luo 1807, Jimai 210, Xianyuan 988, Fanyumai 18, Qiule 2126, Xinxuan 16, Yunong 804, Jiamai 99, Jinmai 18, Kaimai 27, Yanmai 988, Taipingyuan 007, Jinwoye 1, Tianle 6, Xinong 18, Junsui1 88
>  70 Jingyumai 1, Wenmai 29, Wenyuan 0528, Songmai 518, Yumai 117, Dongfanghongmai 6, Yanfeng 712, Jinmai 109, Yunong 805, Saidemai 7, Zhengmai 082, Lunxuan 169
\